24. Ogledalo

 • Andreja Ravnak

  Andreja Ravnak

 • Andreja Ravnak

  Andreja Ravnak

 • Andrej Repar

  Andrej Repar

 • Andrej Repar

  Andrej Repar

 • Andrej Repar

  Andrej Repar

 • Ivek_V ogledalu1

  Ivek_V ogledalu1

 • Ivek v ogledalu2

  Ivek v ogledalu2

 • Ivek_V ogledalu3

  Ivek_V ogledalu3

 • Ivek_V ogledalu4

  Ivek_V ogledalu4

 • Jure Kravanja

  Jure Kravanja

 • Jure Kravanja

  Jure Kravanja

 • Jure Kravanja

  Jure Kravanja

 • Sanda Žuvela Fajfarič_Na poti do cilja

  Sanda Žuvela Fajfarič_Na poti do cilja

 • Sanda Žuvela Fajfarič_Vsak na svoji strani

  Sanda Žuvela Fajfarič_Vsak na svoji strani

 • Sanda Žuvela Fajfarič_Arhitekturni abstrakt

  Sanda Žuvela Fajfarič_Arhitekturni abstrakt

 • Lara Rojc_V vodi1

  Lara Rojc_V vodi1

 • Valentin Steblovnik_Ogledalce, ogledalce, povej

  Valentin Steblovnik_Ogledalce, ogledalce, povej

 • Valentin Steblovnik_Odsev preteklosti

  Valentin Steblovnik_Odsev preteklosti

 • Valentin Steblovnik_Samozavestna gospodična

  Valentin Steblovnik_Samozavestna gospodična

 • Vanja Tajnšek_Border line

  Vanja Tajnšek_Border line

 • Vanja Tajnšek_Ko še ni bilo ogledal

  Vanja Tajnšek_Ko še ni bilo ogledal

 • Vanja Tajnšek_Pred koncem najlepši

  Vanja Tajnšek_Pred koncem najlepši

 • Žiga Gričnik_Ljubezen

  Žiga Gričnik_Ljubezen

 • Žiga Gričnik_Moje stvari

  Žiga Gričnik_Moje stvari

 • Žiga Gričnik_Spomini

  Žiga Gričnik_Spomini

 • Andrej Potrč_Kofetar-ica

  Andrej Potrč_Kofetar-ica

 • Andrej Potrč_Street shop

  Andrej Potrč_Street shop

 • Boštjan Veber_Soočenje

  Boštjan Veber_Soočenje

 • Boštjan Veber_Prehod

  Boštjan Veber_Prehod

 • Boštjan Veber_Odločanje

  Boštjan Veber_Odločanje

 • Pavel Kumer_Moje ogledalo

  Pavel Kumer_Moje ogledalo

 • Pavel Kumer_Prometno ogledalo

  Pavel Kumer_Prometno ogledalo

 • Pavel Kumer_Vodno ogledalo

  Pavel Kumer_Vodno ogledalo

 • Andrej Potrč_Walking mirror

  Andrej Potrč_Walking mirror